Przygotowanie i obróbka surowca

Materiał jest sprawdzany pod kątem czystości, tzn. czy nie znajdują się w odpadach metale lub tworzywa zbudowane z Poli(tereftalan)etylenu, czyli (PET-u). Poprzez podajnik automatyczny surowiec trafia do kontenera z rozdrabniarką, jest przerabiany na frakcję, o charakterystyce właściwej dla układów plastyfikujących.